ඵලදායිතා විසඳුම්

“Mobile Eye” සේවාව

එටිසලාට් විසින් හඳුන්වා දෙන නවතම “mobile eye” සේවාව හරහා ඔබගේ සේවකයන් කොතැනක සිටියත් ඔවුන් සිටින ස්ථානය සොයාගැනීමට දැන් ඔබට පුළුවන්. මෙම ව්යාපාර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ පාරිභෝගිකයින් සදහා නිර්මාණය කර ඇති අතර ඒ හරහා ඔබගේ සේවකයන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරවනු ඇත.

වාහන ට්රැකර් සේවාව

වාහන ට්රැකර් විසඳුම ඔබගේ සංවිධානයේ වාහන ස්ථානගත කිරීම සඳහා GPS තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර, වෙබ් අඩවි පදනම් කරගත් යෙදුම් මෘදුකාංග හරහා ඩිජිටල් සිතියමක් මත එම තොරතුරු දැකිය හැකිය.

ක්ෂේත්ර බල ස්වයංක්රීයකරණය

එටිසලාට් වෙතින් හඳුන්වාදෙන නවීන හා ඵලදායී විසඳුමක්. එය විකුණුම් ක්‍රියාවලියක සෑම අදියරක්ම ස්වයංක්‍රියව වාර්තා කරන පද්ධතියකි. මෙය සාමාන්යයෙන් සමාගම් සම්බන්ධතා කළමනාකරණ පද්ධතියේ කොටසකි.

TOP