රැකියා අවස්ථා

සීමාවාසික

රැකියා පුහුණුව අපේක්ෂා කරන ජවසම්පන්න තරුණයන් සඳහා අපගේ විශේෂ අවධානය යොමු කරනු ලැබේ:

කාල සීමාව - මාස 06

අපේක්ෂකයන්ගේ පැතිකඩ:

 • ද්විතීයික අධ්යාපනික වශයෙන් ලැබූ මනා සුදුසුකම්
 • අභියෝග භාරගැනිමට කැමති ෂෞරැෂත්වය
 • වයස අවුරුදු 24ට අඩු විය යුතුය
 • පාසල් අධ්යාපනය නිමකළ තරුණයන්ට විශේෂ අවස්ථා

තෝරාගත් අපේක්ෂකයන් හට පුහුණු කාලසීමාවේදී මාසික වාරික වශයෙන් ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම, කථාව හා ලිවීම යන අංශ දෙකින්ම ඉතා හොඳ මට්ටමක තිබේ නම් හා ඔබට MS Office පැකේජ පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඇත්නම් අපගේ විශේෂ අවධානය යොමු වේ.

ඔබේ විස්තර අඩංගු ඉල්ලුම් පත්රය සහ යෝග්‍යතා විස්තරය, ඔබ අයදුම් කරනු ලබන රැකියා අවස්ථාව තේමා තීරුව මත සටහන් කර careers@int.etisalat.lk විද්යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

ඇමතුම් මධයස්ථාන විධායක

රැකියා පැතිකඩ

 • පාරිභෝගික විමසුම් සදහා නිවැරදි සහ වේගවත් විසදුම් ලබාදීම
 • පාරිභෝගිකයන් හට විශිෂ්ට සේවාවක් ලබාදී ඉතාමත් හොද තත්වයේ සේවා ප්රිමිතියක් පවත්වාගෙනයාම

 

අපේක්ෂකයන්ගේ පැතිකඩ:

 • අ.පො.ස. උසස්පෙළ හෝ සමාන අධ්යායපන සුදුසුකමක් පිළිගත් අධ්යාගපන ආයතනයකින් ලබා තිබිම.
 • පාසල් හැරගිය අයටද අයදුම් කලහැක
 • ඇමතුම් මධයස්ථාන/ පාරිබෝගික සේවා පිළිබද අත්දැකීම් අමතර සුදුසුකමක් වේ.
 • වයස අවුරුදු 19-25 අතර විය යුතුය
 • පරිගණක සාක්ෂරතාවය අනිවාර්ය වේ

 

ඔබත් අභියෝග වලට මුහුණ දීමට කැමති ජවසම්පන්න තරුණ තරුණියක් නම් හා ඔබේ ඉංග්රීාසි දැනුම, කථාව හා ලිවීම යන අංශ දෙකින්ම ඉතා හොඳ මට්ටමක තිබේ නම් (දමිල භාෂා ප්රණවීනත්වය විශේෂ සුදුසු කමක් වේ) හා වැඩ කරනා කාලය පිළිබද නම්යශීලී විය හැකිනම් (සන්ධ්යාැ වැඩ වාර ද ඇතුලත්ව ) අපගේ විශේෂ අවධානය ඔබට යොමු වේ.

පාරිභෝගික සත්කාරක විධායක

රැකියා පැතිකඩ

 • විකුණුම් සහ නොසිතු ලෙස පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්ගේ ගැටළු කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම
 • ආයතනයෙන් පිටත සන්නිවේදන කටයුතු බාරව කටයුතු කිරීම
 • ආයතනයේ පාර්ශවකරුවන්ට යොමුකර සම්මත ප්ර්මිතින්ට අනුකුල විසදුම් ලබාගැනීම
 • පාරිභෝගික තොරතුරු අදාල ලෙස හැසිරවීම සහ සැකසීම

අපේක්ෂකයන්ගේ පැතිකඩ:

 • අ.පො.ස. උසස්පෙළ හෝ සමාන අධ්යාමපන සුදුසුකමක් පිළිගත් අධ්යාථපන ආයතනයකින් ලබා තිබිම.
 • වයස අවුරුදු 19-25 අතර විය යුතුය
 • පරිගණක සාක්ෂරතාවය අනිවාර්ය වේ

 

ඔබත් අභියෝග වලට මුහුණ දීමට කැමති ජවසම්පන්න තරුණ තරුණියක් නම් හා පාරිභෝගික කටයුතු හා මහජන සබදතා පිලිබදව කැමැත්තක් ඇත්නම් හා ධනාත්මක ආකල්පයක හා සන්නිවේදන කුසලතා වලින් හෙබි පුද්ගලයෙක් නම් අපගේ විශේෂ අවධානය ඔබට යොමු වේ.

ඔබ නිකම් හෝ රැකියා අවස්ථාවක් සඳහා අයදුම් කිරීමට කැමති නම් කරුණාකර ඔබේ යෝග්‍යතා විස්තරය, ඔබ අයදුම් කරනු ලබන රැකියා අවස්ථාව තේමා තීරුව මත සටහන් කර careers@int.etisalat.lk විද්යුත් ලිපිනයට අප වෙත යොමු කරන්න.

TOP