විමසීම්

එටිසලාට් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම
රොටුන්ඩ ටවර්ස්,
නො: 109, ගාලු පාර, කොළඔ 03
පොදු විමසීම් අංශය - 0722541541
හදිසි ඇමතුම් - 1727

හදිසි ඇමතුම් අංකය
123/1727
පොදු විමසීම් අංශය
072 25 41 541
මුදල් බැරකම් සහ එකතු කිරීම්
072 29 20 920
පාරිභෝගික සේවා ගැටළු
customercare@int.etisalat.lk
මුදල් බැරකම් සහ බිල්පත් ඉල්ලීම්
credit@int.etisalat.lk
TOP