හරිත ලෝකයක් මවන්න
එටිසලාට් ඊ බිල් සේවාව සමග එක්වන්න

ඊ - බිලිං සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වී එටිසලාට් සමගින් හරිත ලෝකයක් මවන්න ඔබත් එක්වන්න

දුරකථනයේ රැඳී සිටින්න අවශ්‍ය නැතිව, තැපැල් ප්‍රමාදයන් නැතිව, කඩදාසි නාස්තියක් නැත්තටම නැතිව, ඔබ සිතු සැණින් පිවිසෙන්න, බිල්පත් විස්තර දැනගන්න , අසීමිත නිදහසක් අත් විඳින්න .

දැන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය ටයිප් කර 5500 ට SMS කරන්න
හෝ

නැතිනම් Google Play store හෝ App Store.වෙත පිවිස Etisalat One app එක download කරගන්න

සැ.යු : වැඩි විස්තර දැනගන්න හෝ සහය ලබාගන්න කරුණාකර 1727.ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් අපගේ පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න .

TOP