ඔබේ මනාපය කුමක්ද?

ඔබට භුක්ති විඳිය හැකි Rewards වලට ඔබ කැමති බව අපි තේරුම් ගත්තෙමු.මෙහි ඔබට තෝරා ගැනීමට මනාප ලැයිස්තු වේ. ඔබගේ මනාපය පරිදි ඔබට තුනක් තෝරාගත හැකිය.

  • විලාසිතා හා විනෝදාස්වාදය
  • සංචාරය හා විවේකය
  • ක්‍රීඩා හා සෞඛ්‍යය
  • ආහාර පාන හා ගෘහ
  • ව්‍යාපාරික හා ඉගෙනුම්
TOP