විශේෂ දීමනා
ඔබගේ පැරණි එටිසලාට් සබඳතාවයට ඩිජිමෝ ඇප් එක හරහා අසීමිත ඇමතුම් සහ ඩේටා.

දීමනාව පිලිබඳ වැඩි විස්තර
ඔබගේ සබදතාව නැවත සක්රී්ය කරගත් පසු ඩිජිමෝ ඇප් එක හරහා දින 15 කට අසීමිත ඇමතුම් සහ ඩේටා ලබා ගන්න.

මෙම දීමනාව වලංගු වන්නේ කා සඳහාද?
දින 90 ක් හෝ වැඩි කාලයක් භාවිතා නොකරන ලද එටිසලාට් සිම් පතක් නැවත රීචාර්ජ් කර ඩිජිමෝ ඇප් එක භාගත කිරීමෙන් ලබා ගත හැක. රීචාර්ජ් කිරීමෙන් පසු ඔබගේ පැරණි සිම් පත ස්වයන්ක්රීකයව මෙම දීමනාව සඳහා වලංගු වෙයි.

දීමනාව ලබා ගන්නේ කෙසේද?

  • ඉහත දක්වා ඇති ඩිජිමෝ බැනරය ක්ලික් කර හෝ මෙම ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න (Digimore).
  • ඩිජිමෝ ඇප් එක භාගත කර ලියාපදිංචි වන්න.
  • නොමිලේ ලැබෙන්න දීමනාව තෝරාගෙන වාසි අත් විඳින්න.
TOP