පාරිභෝගික සේවා

පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ දී අපි සෑම විටම ඔබව සතුටින් තබන්නෙමු. ඔබව මිතුරෙකු ලෙස හැඳින්වෙන අතර එකම පවුලක් ලෙස ඔබට සලකන ජාලයකි.
අපගේ සම්ප්‍රදායන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉතාමත් උණුසුම් හා සුහදශීලී වචනය "ආයුබෝවන්" යයි පවසමින් ඔබට සුබ පතමින් අපි එක් වහලක් යට ඔබට අවශ්‍යය සියලු දේ ලබා දෙන්නෙමු.
දින 7 තුළ පැය 24 පුරාවට විවෘත කර ඇති ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයේ දී හෝ ඔබගේ පහසුව සඳහා දිවයින පුරා පිහිටි පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානවලදී ඔබට අවශ්‍යය සේවය ලබා ගත හැකිය. සැම විටම ඔබව අප හට ඉතා වැදගත් ය.

ක්ෂණික ඇමතුම් 1727

ඔබගේ එටිසලාට් ජංගම දුරකථනයෙන් අංක 123 අමතා බහු භාෂා පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය ප්‍රවේශ විය හැකි ය.

වර්ෂයේ දින 365 තුළ පැය 24 පුරාවට සේවා සපයනු ලැබේ.

දුරකථන අංකය 0722541541

පාරිභෝගික සේවා

විවෘත වේලාවන්
      සඳුදා සිට සිකුරාදා
      පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා

      සෙනසුරාදා
      පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා

     වෙළද නිවාඩු දිනයන්හි වසා ඇත

එටිසලාට් ප්‍රධාන ප්‍රදර්ශනාගාරය පාරිභෝගික සේවා ස්ථාන

කොළඹ 03
109, ගාලු පාර,
කොළඹ 03

ලිපි
ආයතනික කාර්යාලය,
අංක 109, ගාලු පාර,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකා

WTC
L 03/EB/01
එචිලන් චතුරශ්‍රය
කොළඹ 01

ගාල්ල
119, වක්වැල්ල පාර.
ගාල්ල

මහනුවර
නුවර සිටි සෙන්ටර් L2,10,
අංක 05
දළදා වීදිය,
මහනුවර.

සියලුම ෆැක්ස්
පාරිභෝගිකු සම්බන්ධ වෙනස්කම් හෝ ඉල්ලීම් - 072-2541100
ගෙවීම් සහ පසු ගෙවුම් ආශ්‍රීත ඉල්ලීම් - 072-2254278

විද්‍යුත් තැපෑල - customercare@int.etisalat.lk

TOP