Pay For Me

Pay for Me

PAY FOR ME සේවාව මගින් ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් අවසන් වූ විට ගෙවීම් සඳහා වන සේවාවට ඔබට ග්‍රාහකයෙන් බැහැර වූ විට, ඔබගේ සම්බන්ධතාවයෙන් ලැබෙන ඇමතුම සඳහා ග්‍රාහක පාර්ශවය විසින් ගෙවීම් කරනු ලැබේ. ඔබ ඇමතීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයාගේ අංකය අමතා හඬ උපදෙස් වලට සවන් දෙන්න. මෙම උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. එවිට ඔබගේ ඇමතුම සඳහා ග්‍රාහක පාර්ශවය ගෙවීමට එකඟ විය යුතු අතර, එවිට ඔබව ඒ හරහා සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.

සේවාව භාවිතා කිරීම

පාරිභෝගිකයාගේ ක්‍රෙඩිට් නැති වූ විට පවා ඇමතුම් ලබා ගැනීමට PAY FOR ME සේවාව භාවිතා කළ හැකිය.

පාරිභෝගිකයාගේ ක්‍රෙඩිට් නැති වූ විට පවා ඇමතුම් ලබා ගැනීමට PAY FOR ME සේවාව භාවිතා කළ හැකිය.

ක්‍රෙඩිට් නොමැතිව පවා සිය ජංගම දුරකථනය සම්බන්ධතා  දිගටම පවත්වා ගැනීමට හැකියාව පවතී.

සේවා ගාස්තුව

මෙම සේවාව භාවිතා කිරීම සඳහා මාසිකදායක ගාස්තුවක් ලෙස රුපියල් 5 + බදු ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් අය කෙරේ.
* මෙම සේවාව එටිසලාට් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට පමණක් අදාළ වේ.

TOP