රීචාර්ච් ක්‍රම (ශේෂය ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රම)

කාඩ්පත් ශේෂය ඉහළ නැංවීම :

කාඩ් පත වලංගුභාවය
රු. 1 දින 1
රු. 5 දින 2
රු. 50 දින 30
රු. 100 දින 90
රු. 200 දින 150
රු. 500 දින 250
රු. 1000 දින 365

රීලෝඩ් :

රීලෝඩ් වලංගුභාවය
10 සිට 49 දින 7
50 සිට 75 දින 30
76 සිට 100 දින 90
101 සිට 200 දින 150
201 සිට 500 දින 250
501 සිට 900 දින 330
901-1000 & beyond දින 365

REFRESH ක්‍රම

1. ඔබගේ එටිසලාට් දුරකථනයෙන් 333 අමතා පහත සඳහන් උපදෙස් අනුගමනය කරන්න .
2. ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් 336 ඩයල් කර තහවුරු කිරීමේ පණිවුඩයට සවන් දෙන්න.
3. ඔබගේ කාඩ්පතේ PIN අංකය 333 ට SMS කරන්න.
4. *133* # ඩයල් කරන්න

TOP