බදු ගාස්තු

බදු

එටිසලාට් නිෂ්පාදිත හා සේවා මත සඳහන් කරන ලද මිලගණන් හා පිරිවැය කෙරෙහි බලපාන විවිධ බදු සංරචක සඳහා පහත දැක්වෙන මාර්ගෝපදේශය බලන්න.

විදුලි සංදේශ බද්ද

25%

NBT (ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද)

2%

වැට් බද්ද

15%

සෙස් බද්ද

2%

සෙස් බද්ද

2%

NBT (ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද)

2%

වැට් බද්ද

15%

IDD ඇමතුම් සඳහා අදාළ වන බදු

මිනිතුවක් සදහා රු. 3

සෙස් බද්ද

2%

NBT (ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද)

2%

වැට් බද්ද

15%

බදු ගණනය කිරීම් සඳහා බදු ක්‍රමවේදය භාවිතා කර ඇති අතර, බදු ගෙවූ % මුළු එකතුවෙන් අවසන් කරනු ලබන අවසන් වටිනාකම පිළිබිඹු නොවනු ලැබේ.

TOP