வரி வீதங்கள்

வரி

எடிசலாட் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளது விலைகளில் வரி வீதங்கள் தாக்கம் செலுத்தும் விதம் தொடர்பில் அறிந்து கொள்வதற்கு கீழ்வரும் அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.

வரி மீதான வரி, முறையைப் பயன்படுத்தி வரி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. வரி வீத (%) மொத்தமானது அறவிடப்படுகின்ற இறுதிப் பெறுமதியைப் பிரதிபலிக்காது.

TOP