පසු ගෙවුම් පැකේජ අවශ්‍යතා :

 

උපරිම සම්බන්ධතා ලබාදීම
5
Applicable Charges
සම්බන්ධතා ගාස්තුවට අදාළ ගාස්තු/ආපසු ගෙවන තැන්පතු
අවම වයස
අවු. 18 කි
Identification
හැඳුනුම්පත් අංකය(මුල්) /රියදුරු බලපත්‍රය / ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සහිතව ගමන් බලපත්‍රය ඉදිරිපත්කළ යුතු ය. ඡායා පිටපත අපැහැදිලි නම් පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍යය වේ.
බිල්පත් සනාථ කිරීම පිළිබඳව
පහත දක්වා ඇත.

බිල්පත් ඔප්පු කිරීම.

ඔබගේ බිල්පත් ලිපිනයේ වලංගු සාධකයක් ලෙස පහත සඳහන් ලියකියවිලි වල ඕනෑම සහතිකයක්

  • Utility Bills – Validity 6 months.
  • ගිණුම් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රකාශනයක් (මාස 3ක් ඇතුළත)
  • ග්‍රාම සේවා නිලධාරි සහතිකය (මාස 6ක් තුළ)
  • බිල්පත් ගෙවීම ඔප්පු කිරීමට නොහැකි නම් - රු. 750/= ක තැන්පතුවක් ගෙවිය යුතුය.

පෙරගෙවුම් පැකේජ අවශ්‍යතා

  • සාමාන්යම පෙරගෙවුම් සිම් සඳහා සිම් ගාස්තු රු. 150/=
  • Maxxa සඳහා සිම් ගාස්තු - බෝනස් පෙර ගෙවුම් සිම් රු.300/-
  • ජාතික හැඳුනුම්පත / රියදුරු බලපත්‍රය / විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක් ලබා දිය යුතුය.
TOP