සක්‍රිය කිරීමේ ක්‍රම

දත්ත ප්‍රමාණයේ (ඛණ්ඩලයක) මිල රු.19/=
කෙටි පණිවුඩ සේවාව සක්‍රිය කිරීම D19 ටයිප් කර, 2211 ට SMS කරන්න
IVR සක්‍රිය කිරීම *2211 අමතන්න
USSD සක්‍රිය කිරීම #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් අගය සක්‍රිය කිරීම රීලෝඩ් රු.19/-
කාඩ් සක්‍රිය කිරීම රු.19/-

 

19,49,99,299 සැලසුම් සඳහා Dxxx ටයිප් කර 2211 වලට කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම (උදා. D19)
399,549,999,1500 සැලසුම් සඳහා Dxxx හෝ Mxxx ටයිප් කර 2211 වෙතට කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම (උදා.D399 හෝ M399)

සක්‍රිය කිරීමේ ක්‍රම

දත්ත එකතු කිරිම මාසික ගාස්තු සක්‍රිය කිරීමේ ක්‍රම
දත්ත 100 ස්වයංක්‍රිය නොවන අලුත් කිරීම එකතු කිරිම / දහවල් කාලය 512 MB , රාත්‍රිය 1GB දත්ත100 ටයිප් කර 7222 කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම
දත්ත 300 ස්වයංක්‍රිය නොවන අලුත් කිරීම එකතු කිරිම / දහවල් කාලය 1.5 GB, රාත්‍රිය 5GB දත්ත300 ටයිප් කර 7222 කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම
දත්ත 500 ස්වයංක්‍රිය නොවන අලුත් කිරීම එකතු කිරිම / දහවල් කාලය 3GB, රාත්‍රිය 6GB දත්ත500 ටයිප් කර 7222 කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම
දත්ත 900 ස්වයංක්‍රිය නොවන අලුත් කිරීම එකතු කිරිම / දහවල් කාලය 6GB, රාත්‍රිය 7.5GB දත්ත900 ටයිප් කර 7222 කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම

 

TOP