செயற்படுத்தும் முறைகள்

பொதியின் விலை 19
SMSசெயற்படுத்துதல் D19 என டைப் செய்து 2211க்கு SMS செய்யுங்கள்
IVR செயற்படுத்துதல் 2211*இனை அழையுங்கள்
USSD செயற்படுத்துதல் #2211#இனை அழையுங்கள்
ரீலோட் பொயின்ட் செயற்படுத்துதல் ரூ.19 ரீலோட் செய்யுங்கள்
காட் செயற்படுத்துதல் ரூ.19 காட்

 

19,49,99,299 திட்டங்களுக்கு Dxxx என டைப் செய்து 2211 க்கு SMS செய்யுங்கள் (உதா-D19)

399,549,999,1500 திட்டங்களுக்கு Dxxx அல்லது Mxxx என டைப் செய்து 2211 க்கு SMS செய்யுங்கள் (உதா-D399 அல்லதுM399)

Data Add ons

Add-On Monthly Rental Activation Methods
DATA 100 Non Auto Renew Addon/  512MB Day, 1GB Night Type DATA100 & SMS to 7222
DATA 300 Non Auto Renew Addon/  1.5 Day, 5GB Night Type DATA300 & SMS to 7222
DATA 500 Non Auto Renew Addon/  3GB Day, 6GB Night Type DATA500 & SMS to 7222
DATA 900 Non Auto Renew Addon/  6GB Day, 7.5GB Night Type DATA900 & SMS to 7222

 

TOP