පෙර ගෙවුම් රාත්‍රී කාල සැලසුම්

Etisalat-Sri-Lanka


ලැබෙ‍න ඩේටා ප්‍රමාණය 1GB
දින 3ක් වලංගුය
සක්‍රිය කිරීමට : N59 ටයිප් කර 2211 ට SMS කරන්න.

Etisalat-Sri-Lanka


ලැබෙ‍න ඩේටා ප්‍රමාණය 2 GB
දින 3ක් වලංගුය
සක්‍රිය කිරීමට : N99 ටයිප් කර 2211 ට SMS කරන්න.

Etisalat-Sri-Lanka


ලැබෙ‍න ඩේටා ප්‍රමාණය 3 GB
දින 10ක් වලංගුය
සක්‍රිය කිරීමට : N139 ටයිප් කර 2211 ට SMS කරන්න.

Etisalat-Sri-Lanka


ලැබෙ‍න ඩේටා ප්‍රමාණය 12 GB
දින 30ක් වලංගුය
සක්‍රිය කිරීමට : N499 ටයිප් කර 2211 ට SMS කරන්න.

  • ගාස්තු සඳහා බදු ඇතුළත් ය.
  • රාත්‍රී කාලය - මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට පෙ.ව. 8.00 දක්වා
TOP