පෙරගෙවුම් දත්ත පැකේජ

Etisalat-Sri-Lanka

දවස පුරාම ඩේටා 110 MB
5 SMS (E2E)
ඊළඟ දවසේ මධ්‍යම රාත්‍රී දක්වා වලංගුය.

Etisalat-Sri-Lanka

දවස පුරාම ඩේටා 275 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 150 MB
5 SMS (E2E)
දින 7ක් වලංගුය

Etisalat-Sri-Lanka

දවස පුරාම ඩේටා 600 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 350 MB
5 SMS (E2E)
දින 21ක් වලංගුය

දවස පුරාම ඩේටා 1GB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 1GB
දින 30ක් වලංගුය

Etisalat-Sri-Lanka

දවස පුරාම ඩේටා 1600 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 1500 MB
දින 30ක් වලංගුය

Etisalat-Sri-Lanka

Super 399

දවස පුරාම ඩේටා 2100 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 2400 MB
දින 30ක් වලංගුය

Etisalat-Sri-Lanka

Super 549

දවස පුරාම ඩේටා 3277 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 4096 MB
දින 30ක් වලංගුය

Etisalat-Sri-Lanka

Super 999

දවස පුරාම ඩේටා 6144 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 4096 MB
දින 30ක් වලංගුය

Etisalat-Sri-Lanka

 

දවස පුරාම ඩේටා 12 GB
දින 30ක් වලංගුය (බදු රහිතය)

දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු:199
SMS සක්‍රිය කිරීමට DH1 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 199ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 199 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු:19
SMS සක්‍රිය කිරීමට D19 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 19ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 19 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු:49
SMS සක්‍රිය කිරීමට D49 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 49ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 49 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 99
SMS සක්‍රිය කිරීමට D99 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 99ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 99 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 299
SMS සක්‍රිය කිරීමට D299 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 299ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 299ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 399
SMS සක්‍රිය කිරීමට D399 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 399ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 399ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 549
SMS සක්‍රිය කිරීමට D549 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 549ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 549ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 999
SMS සක්‍රිය කිරීමට D999 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 999ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 999ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 1500
SMS සක්‍රිය කිරීමට D1500 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 1500ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 1500ඩේටා කාර්ඩ්
TOP