ப்ரீபெய்ட் டேட்டா பெக்கேஜஸ்

Etisalat-Sri-Lanka

110 MB முழு நாள் டேட்டா
5 SMS (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
மறுநாள் நள்ளிரவு வரை செல்லுப்படியாகும்

Etisalat-Sri-Lanka

275 MB முழு நாள் டேட்டா
150 MB இரவு நேர டேட்டா
5 SMS (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
7 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

Etisalat-Sri-Lanka

600 MB முழு நாள் டேட்டா
350 MB இரவு நேர டேட்டா
5 SMS (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
21 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

1GB முழு நாள் டேட்டா
1GB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

Etisalat-Sri-Lanka

1600 MB முழு நாள் டேட்டா
1500 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

Etisalat-Sri-Lanka

சுப்பர் 399

2100 MB முழு நாள் டேட்டா
2400 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்

Etisalat-Sri-Lanka

சுப்பர் 549

3277 MB முழு நாள் டேட்டா
4096 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்

Etisalat-Sri-Lanka

சுப்பர் 999

6144 MB முழு நாள் டேட்டா
4096 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்

Etisalat-Sri-Lanka

 

12 GB முழு நாள் டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும் (வரிகள் தவிர்ந்த)

பண்டல் விலை ரூபா. 199
SMS செயற்படுத்தலுக்கு DH1 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.199 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.199/-
பண்டல் விலை ரூபா. 19
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D19 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.19 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.19/-
பண்டல் விலை ரூபா. 49
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D49 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.49 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.49/-
பண்டல் விலை ரூபா. 99
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D99 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.99 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.99/-
பண்டல் விலை ரூபா. 299
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D299 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.299 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.299/-
பண்டல் விலை ரூபா. 399
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D399 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.399 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.399/-
பண்டல் விலை ரூபா. 549
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D549 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.549 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.549/-
பண்டல் விலை ரூபா. 999
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D999 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.999 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.999/-
பண்டல் விலை ரூபா. 1500
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D1500 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.1500 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.1500/-
TOP