නව සුපර් සිම්

ගිණුමේ ශේෂය

රු.75/= ට වඩා වැඩි නම්

ඇමතුම්

එටිසලාට් අංක වෙත - තත්පරයකට ශත 03 යි.
වෙනත් ජාල සඳහා - තත්පරයකට ශත 03 යි.

කෙටි පණිවුඩ සේවා (SMS)

එටිසලාට් අංක වෙත - පණිවුඩයකට ශත 20යි.
වෙනත් ජාල සඳහා - පණිවුඩයකට ශත 20යි.

දත්ත (Data)

MB 1ක් සඳහා රු. 1.00

ගිණුමේ ශේෂය

රු.75/= ට වඩා අඩු නම්

ඇමතුම්

එටිසලාට් අංක වෙත - විනාඩියකට රු. 1.50 යි.
වෙනත් ජාල සඳහා - විනාඩියකට රු. 1.50 යි.

කෙටි පණිවුඩ සේවා (SMS)

එටිසලාට් අංක වෙත - පණිවුඩයකට ශත 20යි.
වෙනත් ජාල සඳහා - පණිවුඩයකට ශත 20යි.

දත්ත (Data)

MB 1ක් සඳහා රු. 1.00

නව Super SIM හී ප්‍රතිලාභ

ඔබ විනාඩියක සැලැස්මක් මත සිටී නම්

තත්පර 15 ක ඇමතුමක් ගන්න

Super SIM අයකිරීම

ශත 45 යි

වෙනත් පැකේජ අයකිරීම

රු. 1.50යි

New Super සිම්පත සමඟ ඔබට- රු.1.05 ක ඉතිරික්

ඔබ තත්පරයක සැලසුම මත සිටින්නේ නම්

විනාඩියක ඇමතුමක් ගන්න

Super SIM අයකිරීම

රු. 1.50 කි

වෙනත් පැකේජ අයකිරීම

රු. 1.80 කි

New Super සිම්පත සමඟ ඔබට- ශත 0.20 ක ඉතිරික්

තත්පරයක Super SIM ගාස්තු අත්විඳීමට ඔබ රු. 75/- අවම ශේෂයක් පවත්වා ගැනීම අවශ්ය වේ.  ශේෂය රු. 75 වඩා අඩුනම් සම්මත විනාඩියකට ඇමතුම් ගාස්තු අදාළ වේ. (ජාලය තුළ රු. 1.50 සහ ජාලයෙන් පිටත රු. 1.50).

සක්‍රිය කිරීමේ බෝනස්

 • ඇමතුම් බෝනස් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට +, රු. 99.00, රු. 101.00 සහ රු.102.00 හැර පාරිභෝගිකයා සතුව මූලික රීචාර්ජ් සඳහා රු. 98 හෝ ඊට වැඩිය තිබිය යුතුය.
 • පහත දැක්වෙන කොන්දේසි සම්පූර්ණ කිරීම පදනම් කොට ගෙන, ඇමතුම් බෝනස් + ජාලය මත විනාඩි 60 කදී , කෙටි පණිවුඩ 99 සහ MB 300ක් යන බෝනස් (bonus ) ඛණ්ඩල 3 ක් පාරිභෝගිකයන්ට දෙනු ලැබේ.

පළමු බෝනස්

පළමු රීචාර්ජ් කිරීම රු.99, රු.101 සහ රු.102 හැර රු.98 හෝ ඊට වැඩි ඕනෑම වෙනත් අගයක් සඳහා භාවිත වේ.

විනාඩි 20

100 MB

බෝනස් උපයන ලද (ලැබුණු) දිනයේ සිට දින 30ක් සඳහා ජාලය තුළ කෙටි පණිවුඩ යැවීම් 33ක් වලංගු ‍වේ.

දෙවන බෝනස්

පාරිභෝගිකයින්ට සමස්ත රීචාර්ජ් කළ හැකි ප්‍රමාණය රු.200

විනාඩි 20

100 MB

බෝනස් උපයන ලද (ලැබුණු) දිනයේ සිට දින 30ක් සඳහා ජාලය තුළ කෙටි පණිවුඩ යැවීම් 33ක් වලංගු ‍වේ.

තෙවන බෝනස්

පාරිභෝගිකයින්ට සමස්ත රීචාර්ජ් කළ හැකි ප්‍රමාණය රු.300

විනාඩි 20

100 MB

බෝනස් උපයන ලද (ලැබුණු) දිනයේ සිට දින 30ක් සඳහා ජාලය තුළ කෙටි පණිවුඩ යැවීම් 33ක් වලංගු ‍වේ.

 1. සිම් පත ක්‍රියාත්මක කරන දිනයේ සිට පළමු දින 60 තුළ පමණක් ඉහත බෝනස් උපයාගත හැක
 2. පාරිභෝගිකයෙකු සිය පළමු රීචාර්ජ් (ශේෂය ඉහළ නංවා ගැනීම) රු.200 සිට රු.299 අතර වී නම් ජාලය තුළ විනාඩි 40, ජාලය තුළ SMS 99 සහ MB දත්ත 200 කට සමාන පළමු බෝනස් + දෙවන බෝනස් උපයා ගත හැකිය.
 3. පාරිභෝගිකයෙකු සිය පළමු රීචාර්ජ් (ශේෂය ඉහළ නංවා ගැනිම) රු.200 සිට රු.299 අතර වී නම් ජාලය තුළ විනාඩි 60, ජාලය තුළ SMS 99 සහ MB දත්ත 300 කට සමාන පළමු බෝනස් + දෙවන බෝනස් + තෙවන බෝනස් උපයා ගත හැකිය.
 • දත්ත බෝනස් +දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, පාරිභෝගිකයෙකු විසින් සිය මූලික රීචාර්ජ් කිරීම රු. 99 ක් හෝ රු .102 ක් පමණක් විය යුතුය.
 • පහත දැක්වෙන කොන්දේසි සම්පූර්ණ කිරීම පදනම් කොට දත්ත බෝනස් + බෝනස් ප්‍රමාණ 3ක් පාරිභෝගිකයන්ට දෙනු ලැබේ.

පළමු බෝනස්

පළමු රීචාර්ජ් කිරීම රු.99 සහ රු.102 අගයන් සඳහා පමණක් භාවිත වේ. .

බෝනස් උපයන ලද (ලැබුණු) දිනයේ සිට දින 30ක් සඳහා 200 MB වලංගු ‍වේ.

දෙවන බෝනස්

පාරිභෝගිකයින්ට සමස්ත රීචාර්ජ් කළ හැකි ප්‍රමාණය රු.200

බෝනස් උපයන ලද (ලැබුණු) දිනයේ සිට දින 30ක් සඳහා 312 MB වලංගු ‍වේ.

තෙවන බෝනස්

පාරිභෝගිකයින්ට සමස්ත රීචාර්ජ් කළ හැකි ප්‍රමාණය රු.300

බෝනස් උපයන ලද (ලැබුණු) දිනයේ සිට දින 30ක් සඳහා 512 MB වලංගු ‍වේ.

 1. සිම් පත ක්‍රියාත්මක කරන දිනයේ සිට පළමු දින 60 තුළ පමණක් ඉහත සඳහන් බෝනස් උපයා ගත හැකිය.
 2. මෙම දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට පළමු රීචාර්ජ් රු.99 හෝ රු.102 වීම අනිවාර්ය වේ.
 3. පාරිභෝගිකයෙකුගේ සමස්ත රීචාර්ජ් වටිනාකම දෙවන රීචාර්ජ් කිරීමේ ගාස්තුව සමඟ අවම වශයෙන් රු .300 දක්වා ළඟා වේ නම්, 824 MB දත්ත වලට සමාන දෙවන බෝනස් + තෙවන බෝනස් උපයා ගත හැකිය.
 1. දත්ත සඳහා අතිරික්ත භාවිත ගාස්තු: MB එකක් රු.1.00
 2. ඔබගේ පෙරගෙවුම් ගිණුමේ ශේෂය (ප්‍රධාන + බෝනස්) පරීක්ෂා කර බලන්න # 134 # අමතන්න.

*ඉහත සඳහන් ගාස්තු සඳහා රජයේ බදු අය නොකෙරේ.
*කොන්දේසි අදාළ වේ.

TOP