නොනවතින තාරුණ්‍ය සඳහා හදුන්වාදෙන Youth +

Youth මුළු දත්ත ප්‍රමාණය

Etisalat-Sri-Lanka

ඕනෑම වේලාවක දත්ත 352 MB
AirTime වටිනාකම රු. 25
ජාලය තුළ 99* SMS
ජාලය පිටත 99* SMS
FB සහ WhatsApp MB දත්ත 256 MB

New Youth SIM කාඩ් පත් මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට රු. 98/= හෝ ඊට වැඩි මූලික රීචාර්ජ් කිරීමක් සමඟ පහත දැක්වෙන (රීලෝඩ්ස්/ කාඩ්ස්) එක් වර මුළු නව දත්ත ප්‍රමාණය ලබාගත හැක.

 • ජාලය තුළ සහ ජාලය පිටත කෝටා මාස 3ක් සඳහා බෙදී යන ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලදී. (මසකට ජාලය තුළ SMS 33 ක්ද ජාලය පිටත SMS 33 ක්ද වේ).
 • (රීලෝඩ් කරන ලද මුදල් වටිනාකම පාරිභෝගිකයිනට Voice, IDD, data, SMS වැනි ඕනෑම සේවාවක් සඳහා භාවිත කිරීමට පවතිනු ඇති අතර (සාමාන්‍ය රීලෝඩ් කිරීමකට සමාන වේ) ඊට අමතරව නොමිලේ දත්ත ප්‍රමාණ ලබා දෙනු ලැබේ.
 • නොමිලේ ලැබෙන ප්‍රමාණ (ජාල තුළ හා ජාල පිටත SMS හැර) දින 30ක් සඳහා වලංගු වේ. කෙටි පණිවුඩ කෝටා මාස 3 ක් වලංගු වේ.
 • අතිරික්ත භාවිත ගාස්තු:
  • දත්ත: MB එකකට රු.1.00 කි
  • SMS : SMS එකකට ශත 20
  • ජාලය තුළ හා ජාලය පිටත වෙනත් ජාල Voice: තත්පරයකට Super SIM ගාස්තු
 • සියලුම සම්මත දත්ත සැලසුම් Youth සිම් (SIM) ගාස්තු සැලසුම් Youth සිම් (SIM) එකට සක්‍රිය කළ හැකිය.

රු. 30 Scratch Card

Etisalat-Sri-Lanka

ඕනෑම වේලාවක දත්ත 60 MB
AirTime වටිනාකම රු. 15
ජාලය තුළ 30 SMS
දින 3ක් ජංගම TV නොමිලේ

 • YOUTH සිම් මත රු. 30 කාඩ්පතක් සක්‍රිය කරගන්නා පාරිභෝගිකයින්ට පමණක් SMS සහ දත්ත වල අමතර ප්‍රතිලාභ සඳහා හිමිකම් ලබනු ඇත.
 • නොමිලේ දත්ත ප්‍රමාණය දින 6ක් සඳහා වලංගු වේ.
TOP