ඇමතුම් කළමනාකරණය

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබගේ ඇමතුම් කළමනාකරණය කරගන්න. ඔබ ඇමතුමක නියැළී සිටින විට දී වුවත් ඔබට ඇමතුමක් ලබාගන්න කෙනෙකුට ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඉඩකඩ Call waiting පහසුකම මගින් සපයනු ඇත. ඔබගේ දුරකථනය අක්‍රිය කොට තබා ඇති හෝ ඔබට නිර්බාධිතව ඔබ නියැලී ඇති කටයුත්ත කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වූ විටක ඔබගේ ඇමතුම් වෙනත් අංකයකට හරවා යවන්න. සාකච්ඡාමය ඇමතුම් (Call Conference) සමගින් අනිත් අන්තයේ සිටින එක් පුද්ගලයකුට වඩා වැඩි පිරිසක් සමග සංවාදයේ යෙදෙන්නට දුරකථනය ඔස්සේ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පහසුකම අත්විදින්න.

 

ඒ වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔබගේ දුරකථනයේ සැකසුම් (Settings) වෙත ගොස් ඇමතුම් කළමනාකරණය (Call Management) පරික්ෂා කරන්න.

ඇමතුම වෙනත් දුරකථන සම්බන්ධතාවයකට යොමුකිරීම (call diverting)

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබගේ ඇමතුම් කළමනාකරණය කරගන්න. ඔබ ඇමතුමක නියැළී සිටින විට දී වුවත් ඔබට ඇමතුමක් ලබාගන්න කෙනෙකුට ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඉඩකඩ Call waiting පහසුකම මගින් සපයනු ඇත. ඔබගේ දුරකථනය අක්‍රිය කොට තබා ඇති හෝ ඔබට නිර්බාධිතව ඔබ නියැලී ඇති කටයුත්ත කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වූ විටක ඔබගේ ඇමතුම් වෙනත් අංකයකට හරවා යවන්න. සාකච්ඡාමය ඇමතුම් (Call Conference) සමගින් අනිත් අන්තයේ සිටින එක් පුද්ගලයකුට වඩා වැඩි පිරිසක් සමග සංවාදයේ යෙදෙන්නට දුරකථනය ඔස්සේ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පහසුකම අත්විදින්න.

 

ඒ වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔබගේ දුරකථනයේ සැකසුම් (Settings) වෙත ගොස් ඇමතුම් කළමනාකරණය (Call Management) පරික්ෂා කරන්න.

 
 

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබගේ ඇමතුම් කළමනාකරණය කරගන්න. ඔබ ඇමතුමක නියැළී සිටින විට දී වුවත් ඔබට ඇමතුමක් ලබාගන්න කෙනෙකුට ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඉඩකඩ Call waiting පහසුකම මගින් සපයනු ඇත. ඔබගේ දුරකථනය අක්‍රිය කොට තබා ඇති හෝ ඔබට නිර්බාධිතව ඔබ නියැලී ඇති කටයුත්ත කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වූ විටක ඔබගේ ඇමතුම් වෙනත් අංකයකට හරවා යවන්න. සාකච්ඡාමය ඇමතුම් (Call Conference) සමගින් අනිත් අන්තයේ සිටින එක් පුද්ගලයකුට වඩා වැඩි පිරිසක් සමග සංවාදයේ යෙදෙන්නට දුරකථනය ඔස්සේ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පහසුකම අත්විදින්න.

 

ඒ වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔබගේ දුරකථනයේ සැකසුම් (Settings) වෙත ගොස් ඇමතුම් කළමනාකරණය (Call Management) පරික්ෂා කරන්න.

 
 

මෙම විශේෂාංගය මගින් ඔබට ඔබගේ දුරකථනය ක්‍රියා විරහිත කරනු ලැබූ අවස්ථාවක හෝ ඔබගේ දුරකථනය අන්තර්ජාල ආවරණිත කලාපයෙන් බැහැරව ඇති අවස්ථාවක ලද ඇමතුම් කෙටි පණිවුඩ සේවාව හරහා දැනුම් දීමක් ලබා දීමට ඉඩ සලසයි.

සක්‍රිය කිරීම

*346 අමතන්න (පසුගෙවුම් සහ පෙරගෙවුම් පැකේජ සඳහා ලබාගත හැකිය. එහෙත් පෙරගෙවුම් ගනුදෙනුකරුවන් මෙම සේවාව ලබා ගැනීමට රුපියලක ශේෂයක් අවම වශයෙන් තිබිය යුතු ය).

රෝමිං අතරතුරදී පසුගෙවුම් පැකේජ සඳහා මෙම සේවාව සක්‍රිය කිරීමට, දුරකථය ක්‍රියා විරහිත කර ඇති විට එම ඇමතුම් යොමුකිරීම 101<ජංගම දුරකථනයේ අවසාන ඉලක්කම් 7>

මෙම සේවාව අක්‍රිය කිරීමට ## 002# අමතන්න

ගාස්තු

  • පසු ගෙවුම් සහ පෙර ගෙවුම් පාරිභෝගිකයන් සඳහා මෙම සේවාව නොමිලේ සපයනු ලැබේ.

වොයිස් මේල් යනු සිය ජංගම දුරකථනය ක්‍රියා විරහිත හෝ ආවරණිත කලාපයෙන් බැහැරව සිටින අවස්ථාවක දී අමතන්නාව ඒ කෙරෙහි යොමු කරවනු පිණිස පරිශීලක විසින් පටිගත කරන ලද හඬ පණිවුඩයක් තබනු ලැබේ. පටිගත කිරීමට සවන් දුන් පසු, අමතන්නාට හඬ පණිවුඩයක් (voice message) තැබිය හැකිය. අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් හඬ තැපැල් ගිණුම පාලනය කිරීම සහ හසුරුවාලීමට ඉඩ ලැබේ.

ඔබගේ ජංගම දුරකථනය 131 ඇමතීමෙන් හෝ ජාලයට පිවිසීම මගින් ඔබගේ Voice mail box සහ නිවේදන ක්‍රමය අවශ්‍ය පරිදි සැකසීම හෝ යාබද කිරීම් කරන්න.

පාරිභෝගිකයාට ලැබුණු සියලුම ඇමතුම් ඔබට මඟහැරෙන සෑම මොහොතකදීම ඒ පිළිබඳ කෙටි පණිවුඩයක් මගින් දැනුම් දීමක් ලැබෙන නිසා විටින් විට බාධා කිරීමට අකමැති පුද්ගලයන්ට මෙම සේවාව බොහෝ දුරට අවශ්‍ය වනු ලබන අතර පාරිභෝගිකයන්ට Missed call නිවේදන සේවාව වෙනුවට මෙම සේවාව භාවිත කළ හැකිය.

Voice mail සක්‍රිය කිරීමේ පියවර

  • දුරකථනයේ ප්‍රධාන මෙනුව වෙත යන්න. Settings වෙත යන්න. ඉන්පසු Call Divert.
  • Voice divert,හිදී 131 අංකයට “It out of reach” set කරන්න.
  • 131 අමතා Voice mail සක්‍රිය කිරීමට පටිගත කිරීම පිළිපදින්න.
  • Web URL : http://Etisalatums.Etisalat.lk

ගාස්තු
131 ඇමතීම සදහා පහත සදහන් පරිදි ගාස්තු අයකරනු ලැබේ.

පෙර ගෙවුම් විනාඩියකට රු. 5.00
පසු ගෙවුම් විනාඩියකට රු. 3.00

 

ඉහත ගාස්තුවලට රජයේ බදු ඇතුළත් නොවේ.

TOP