ණය සේවාව

එක් එටිසලාට් අංකයක සිට තවත් එටිසලාට් අංකයකට ක්‍රෙඩිට් යැවීම හා ක්‍රෙඩිට් තෑගි කිරීම

මෙම සියල්ලටම ඔබ කළ යුත්තේ *345 අමතා උපදෙස් පිළිපැදීමයි. දිනකට උත්සාහයන් 3 ක් පමණක් සිදුකළ හැකිය. ඔබට එක් උත්සාහයකට රු. 100.00 ක් දක්වා පමණක් තෑගි කළ හැකිය.

ක්‍රෙඩිට් තෑගි කිරීමේ වලංගු කාල සීමා

රු. 5 සිට රුපියල් 20 දක්වා
වටිනාකම්
දින 7

රු.31 සිටරු.50
වලංගු බව
දින 14

රු. 51 සිට රු 100
වලංගු බව
දින 25

මෙම සේවාව වලංගු වන්නේ පෙර ගෙවුම් පාරිභෝගිකයන් සඳහා පමණි.

ගාස්තු
ක්‍රෙඩිට් එවනු ලබන පුද්ගලයාගෙන් රු. 2.00 ක් අයකරනු ලැබේ.
ඉහත ගාස්තුවලට රජයේ බදු ඇතුළත් නොවේ.

පෙර ගෙවුම් සඳහා:
#134# අමතන්න නැතහොත්
ඔබගේ සිම් මෙනුව මත වු එටිසලාට් සේවාව වෙත යන්න > පාරිභෝගික සහය> ශේෂය> පෙර ගෙවුම්

 

පසු ගෙවුම් සඳහා
#134# අමතන්න නැතහොත්
ඔබගේ සිම් මෙනුව මත වු එටිසලාට් සේවාව වෙත යන්න > පාරිභෝගික සහය> ශේෂය> පසු ගෙවුම්

කිසියම් දිනක ඔබගේ මුදල් ශේෂය පහත වැටී ඇති විටක ඔබට එන වැදගත් ඇමතුම් හා පණිවුඩ වලට පිළිතුරු ලබා දිමට ඔබට නොහැකි වූ අවස්ථාවක් තිබිය හැකිය.ක්‍රෙඩිට් නැති විටක හෝ ක්‍රෙඩිට් ශේෂය පහත වැටී ඇති විටක Etisalat Easy Loan සේවාව සමග එක්ව ඔබට රු. 20, 40 හෝ 80 Easy Loan ලබාගත හැකිය.

කොන්දේසි

  • පාරිභෝගිකයිනට ඔවුන් අන්තර්ජාලයේ රැදී සිටීම හෝ භාවිතය පදනම් කොට ගෙන රු.20, 40 හෝ 80 වටිනාකමට පුද්ගලික ණය ලබාගත හැකිය. පාරිභෝගිකයා සතුව ක්‍රෙඩිට් නැති වූ විටක මේ පිළිබඳ ඔහුට සන්නිවේදනය කරනු ලැබේ.
  • පාරිභෝගිකයින්ට පිරිනමන මෙම ණය රජයේ හා වෙළඳ නිවාඩු දිනයන්හි දෙගුණයක් වීමට පුළුවන.
  • පාරිභෝගිකයිනට 8899 ඇමතීම මගින් මෙම ණය සේවාව ලබාගත හැකිය.

Easy Loan වලංගු භාවය

ණය මුදලේ වටිනාකම (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) රු. 20
ග්‍රාහක ගාස්තු (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) රු.2
වලංගු භාවය දින7

ණය මුදලේ වටිනාකම (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) රු. 40
ග්‍රාහක ගාස්තු (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) රු.6
වලංගු භාවය දින 14

ණය මුදලේ වටිනාකම (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) රු. 80
ග්‍රාහක ගාස්තු (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) රු.10
වලංගු භාවය දින 25

 

  • සියලුම නොගෙවූ ණය මුදල් ප්‍රමාණය ග්‍රාහක ගාස්තු ඇතුළත්ව easy loan එකක් ලබා ගැනීමට පෙර ගෙවා නිම කිරීම අවශ්‍ය වේ.
  • ගන්නා ලද ණය මුදල් ප්‍රමාණය සහ අදාළ සේවා ගාස්තු (බදු ඇතුළත්ව) ඊළගට රීචාර්ජ් ගණනින් අඩු කරනු ලැබේ.
  • සම්මත බදු අනුපාතයන් අදාළ ය. ඉහත සඳහන් අගයන් සඳහා බදු සඳහන් නොකර ය.

TOP