විනෝදය (Entertainment)

එටිසලාට් සුභ පැතුම් (Etisalat Jolly greetings) සමඟ එක්ව ඔබගේ හදතුළ ඇති දෙය මිතුරන්ට සහ ආදරණීයයන්ට පවසන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ජංගම හෝ ස්ථාවර දුරකථන මාර්ගයක් වෙත Love & Romance, උපන් දින හා සුභ පැතුම්, සාංවත්සරිකයන්, විනෝදය සහ අනෙකුත් අවස්ථාවන් සඳහා හඬ සුභ පැතුම් යැවිය හැකිය.

සිංහල, ඉංග්‍රීසි හා දෙමළ භාෂාවලින් සුභපැතුම් පිරිනමනු ලැබේ. පූර්ව පටිගත කරන ලද සුභ පැතුම්වලට අමතරව පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්ගේ විනෝදය සඳහා සුබ පැතුම් එක් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. මෙම සේවාව සඳහා නිර්නාමිකව රැඳී සිටීමට හෝ යැවිය යුතු තැනැත්තා කවුරුන්ද යන්න හඳුනාගැනීමට හැකියාව ඇත.

මෙම සේවාව භාවිතා කිරීම සඳහා 900 ක් අමතා පටිගතකිරීම අනුගමනය කරන්න.

ඔබ සුභ පැතුම් සනාථ කළ පසු ඔබේ මිතුරාට ඔබ තෝරාගත් සුභ පැතුම් සමඟ ඇමතුමක් ලැබේ.

අයකිරීම
පෙර ගෙවුම් හෝ පසු ගෙවුම් - රු.5.00

ඉහත ගාස්තුවලට රජයේ බදු අයත් වේ.

Tones, Images, Animations සහ Game බාගත කිරීම්

Tones, Images, Animations & Game බාගත කිරීම් විශාල පුස්තකාලයකට ප්‍රවේශය ලබා දේ. පහත සඳහන් sites ඇත.

ජංගම දුරකථන :
එටිසලාට් WAP Portal -- http://wap.etisalat.lk
එටිසලාට් Symbiotic WAP Portal -- http://dzone.etisalat.lk/wap

PC මත
එටිසලාට් WAP Portal -- http://wap.etisalat.lk/web/dz/Index.jsp

අන්තර්ගතයේ වර්ගය මත ගාස්තු වෙනස් විය හැකිය.

ජංගම නාට්‍යය, හොලිවුඩ් සහ බොලිවුඩ් ඕපාදූප, ආදරය ඉඟි, ක්‍රිකට්, සංගීතය, විහිළු සහ තවත් බොහෝ විනෝදාස්වාදවලින් පිරුණු හඬ පෝටලය වෙත සවන් දෙන්න.

සම්පූර්ණයෙන් පරික්ෂාකිරීමට 555 අමතන්න

Click the link and download your favorite tune as your Call –a– tune.

අයකිරීම
රු.5.00 + විනාඩියකට බදු.

ඉහත ගාස්තුවලට රජයේ බදු අයත් වේ.

TOP