ජංගම බැංකු කටයුතු (M-banking)

සෙලාන් බැංකුව සමග ජංගම බැංකු කටයුතුවල පහසුව හා ලේසිය අත්විඳින්න.

seylan bank

එටිසලාට් සෙලාන් බැංකුව සමග එක්ව එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්ට ජංගම බැංකු කටයුතු සේවාවන් පිරිනමන අතර ඔවුන් තම ජංගම දුරකථනය හරහා 3040 ට SMS එකක් යැවීම මගින් බැංකු කටයුතු විවිධාකාරයෙන් ඉටු කිරීමට අවස්ථාව ගිණුම්/ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හිමියන්ට මෙම සේවාව ලබාගත හැකිය.

එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්ට ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැක්කේ කෙසේද?

ගමනාගමනය සහ රථවාහන පොලීම් තුළ වාහන නතර කොට කාලය නාස්ති කරනවා වෙනුවට එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්ට රටේ ඕනෑම තැනක සිට ජංගම දුරකථනය මගින් තම මුදල් කළමනාකරණය කරමින් ප්‍රතිලාභ රැසක් අත්විදිය හැකි අවස්ථාව දැන් උදා වී පවතී. ඔබ කර ගැනීමට අවශ්‍ය මෙම සියලුම කාර්යයන් සඳහා SMS බැංකුමය කටයුතු සමග ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය වන අතර පහත සඳහන් සේවාවන්ගේ පහසුව කරදර බාධක වලින් තොරව භුක්ති වීඳීමට ප්‍රවිෂ්ට වන්න.

සේවා සහ විශේෂාංග
සෙලාන් බැංකුවේ SMS බැංකුමය කටයුතු මගින් පිරිනමන ලද සේවා හා විශේෂාංග කිහිපයක් පහත සඳහන් වේ.

 • ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම
 • මුදල් මාරුකිරීම්
 • කුඩා ප්‍රකාශන
 • උපයෝගිතා බිල් ගෙවීම්
 • අවසාන හර/බැර ගනුදෙනු
 • අද දින නිෂ්කාශන
 • මුදා නොගත් චෙක්පත්
 • ආපසු එවන ලද චෙක්පත්
 • චෙක් පොත් ඉල්ලීම
 • VISA පත් ශේෂය
 • VISA පත් ඊළග/අවසන් වරට ගෙවීම් විස්තර
 • විනිමය අනුපාත
 • PIN අංකය වෙනස් කිරීම

බැල්ම ලූ විගස සේවා කේත

මුදා නොගත් චෙක්පත් UC
කුඩා ප්‍රකාශන MS
හුවමාරු අනුපාත ER
VISA පත් ශේෂය VB
VISA පත් ඊළග වරට ගෙවීම් විස්තර PD
VISA Credit Card Last Payment Details LP
චෙක් පොත් ඉල්ලීම CB
අවසන් ක්‍රෙඩිට් ගනුදෙනු 5 CR
අවසන් ඩෙබිට් ගනුදෙනු 5 DR
PIN අංකය වෙනස් කිරීම PC
මුදල් මාරුකිරීම් FT
උපයෝගිතා ගෙවීම් UP
රී-ලෝඩ් (එකතුකිරීම්) TP
රී-ලෝඩ් (වෙනත්) TO

සේවාව භාවිත කරන්නේ කෙසේද?

උදා:
1) ශේෂය පිරික්සීම
ආකෘතිය : PIN < හිස්තැනක් >BE< හිස්තැනක් > A/C code
උදා: 1234 BE 01

3040 ට පණිවුඩයක් යවන්න.

2) VISA ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ශේෂය
ආකෘතිය: PIN <හිස්තැනක්>VB<හිස්තැනක්>C/C code
උදා: 1234 BE01

3040 පණිවුඩයක් යවන්න.

නිතර අසන ප්‍රශ්න

1) මෙම සේවාවට හිමිකම් ලබන්නේ කවුද?
සෙලාන් බැංකුවේ ගිණුමක් සහිත සියලුම එටිසලාට් පාරිභෝගික පිරිස.

2) මට ජංගම බැංකු කටයුතු සේවාව ලබාගත හැක්කේ කෙසේද?
ඔබගේ ජංගම බැංකු කටයුතු අයැදුම්පත ඔබගේ ශාඛාවට හෝ විද්‍යුත් බැංකු කටයුතු මධ්‍යස්ථානය වෙත ඍජුවම mail කරන්න. ඔබගේ අයදුම්පත සැකසීමෙන් පසු ඔබට පද්ධතියට ප්‍ර‍වේශවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන PIN අංකය ලැබෙන අතර එය කෙටි පණිවුඩ සේවාව (SMS) හරහා එවනු ලැබේ.

3) පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ගාස්තු අයකරනු ලබන්නේ කෙසේද?
රු. 2.00 + SMS එකට බදු

4) වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට Hotline එක කුමක් ද?
0112008888

Combank සමග #8823# හරහා ජංගම බැංකු කටයුතු

combank

ඔබගේ ආසන්නතම බැංකුවෙන් හෝ ATM පවා නතරව සිටීමකින් හෝ ඔබගේ මෝටර් රථයෙන් බැසීමකින් තොරව බොත්තම ස්පර්ශ කළ සැණින් බැංකු සේවාව ඔබගේ අතට පත්වේ’

ජංගම බැංකු කටයුතු යනු බැංකු සේවාව අවශ්‍ය පුද්ගලයින් සඳහාම වූද, ‘On the go” #8823# ඔබගේ මුදල් පිළිබඳව විමසිලිමත්ව අනෙකුත් සේවාවන් රැසක් ලබා දීමට උපකාරී වන බැංකු සේවාවකි.

මූලික අවශයතා
ඔබට මෙම සියලුම අවශ්‍යතා සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගිණුමක් හා එටිසලාට් සබ‍ඳතාවක් තිබිය යුතුය.

ඔබ කුමක් ලබා ගන්නේ ද?
ලේසිය හා පහසුව.
එක් වරක් ලියාපදිංචි වූ පසු පාරිභෝගිකයෙකුට ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය හරහා පහත සඳහන් සේවාවන් භුක්තිවිඳිය හැකිය.

අයකිරීම්
රු.2.00 + USSD වාර එකකට බදු

ඔබ කුමක් ලබා ගන්නේ ද?
ලේසිය හා පහසුව.
එක් වරක් ලියාපදිංචි වූ පසු පාරිභෝගිකයෙකුට ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය හරහා පහත සඳහන් සේවාවන් භුක්තිවිඳිය හැකිය.

නිතර අසන ප්‍රශ්න

1) මෙම සේවාවට හිමිකම් ලබන්නේ කවුද?
කොමර්ෂල් බැංකුව සතුව ගිණුමක් පවතින සියලුම එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්.

2.) මට USSD ජංගම බැංකු කටයුතු සේවාව ලබාගත හැක්කේ කෙසේද?
ඔබගේ ජංගම බැංකු කටයුතු අයැදුම්පත ඔබගේ ශාඛාවට හෝ විද්‍යුත් බැංකු කටයුතු මධ්‍යස්ථානය වෙත ඍජුවම mail කරන්න. ඔබගේ අයදුම්පත සැකසීමෙන් පසු ඔබට පද්ධතියට ප්‍ර‍වේශවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන PIN අංකය ලැබෙන අතර එය කෙටි පණිවුඩ සේවාව (SMS) හරහා එවනු ලැබේ.

3.) මට මේ සේවාව හරහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සේවාවන් මොනවා ද?
(අ) ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම (සියලුම වාණිජ බැංකු ගිණුම්)
(ආ) ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විමසීම් හා ගනුදෙනු
(ඇ) කුඩා ප්‍රකාශන
(ඈ) එටිසලාට් බිල් ගෙවීම් හා රීලෝඩ්
(ඉ) උපයෝගිතා බිල් ගෙවීම් උදා: විදුලි බිල් , ජල බිල් ආදි.
(ඊ) හුවමාරු අනුපාත
(උ) අරමුදල් මාරු කිරීම (තමාගේ සහ නම්කරණ ලද)වෙනත් බැංකු ඇතුළත්ව
(ඌ) PIN අංකය වෙනස් කිරීම්

4.) මම USSD බැංකු කටයුතු පහසුකම භාවිත කරන්නේ කෙසේද?

 • #823# අමතන්න.
 • සේවාව තෝරන්න.
 • බිල් ගෙවීම, එකතුකිරීම් ,අරමුදල් මාරු කිරීම ආදී
 • PIN අංකය ඇතුළත් කරන්න.
 • ගනුදෙනු කරන්න.

5.) පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අය කරන්නේ කොපමණ මුදලක් ද?
කොමර්ෂල් බැංකුව රු. 250/= එක් වරක් ලියාපදිංචි ගාස්තුව අය කෙරේ.
රු. 2.00 + එක් වාරයක් සඳහා පමණකි.
උදා: ඔබ එක් වාරයක් තුළ ගනුදෙනු 3 ක් කරන්නේ නම්, (උදා:බිල් ගෙවීම්,මුදල් ගනුදෙනු හා ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම) ඔබගෙන් රු. 2.00 ක + බදු අයකරනු ලැබේ.

6.) PIN අංකය යවනු ලබන්නේ කෙසේ ද?
කෙටි පණිවුඩ සේවාව (SMS) හරහා

7.) සහය/පැහැදිලි කිරීම් ලබා ගන්නේ කෙසේද?
පාරිභෝගික සහය ක්ෂණික ඇමතීම:0727353353
ඊ-මේල්: ebanking@combank.net
තැපැල් පෙට්ටිය- e Banking centre, Commercial Bank of Ceylon,
සර් චිත්තම්පලම් ගාඩ්නර් මාවත, කොළඹ 02.

8.) නව PIN අංකය ලබා ගැනීමට මා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙල කුමක් ද?
කොමර්ෂල් බැංකුවට ඔබගේ PIN අංකය නැවත සකස් කරන ලෙසට ලිඛිත ඉල්ලීමක් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
ඔබට මෙය පැක්ස් හෝ ඊ මේල් හරහා එවිය හැකිය. නැතහොත් එය ආසන්නතම ශාඛාවට භාරදිය හැකිය.
ඊමේල් - ebanking@combank.net
පැක්ස් - 0112430730

9.) පාරිභෝගිකයෙකුට ඕනෑම එටිසලාට් බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානයකින් (outlet) සේවාව සඳහා ලියා පදිංචි විය හැකිද?
නැත.

10.) මට මේ හරහා මාගේ එටිසලාට් පසු ගෙවීම් බිල්පත් ගෙවිය හැකි ද?
ඔව්, Topup මෙනු යටතේ ඔබට මෙය කළ හැකිය.

11.) මෙම සේවාව භාවිත කරමින් මාගේ එටිසලාට් ජංගම දුරකථනය රීලෝඩ් කළ හැකිද?
ඔව්, Topup මෙනු යටතේ ඔබට මෙය කළ හැකිය.

12.) මාගේ එටිසලාට් බිල්පත් ගෙවීමට සේවා ගාස්තු අය කරන්නේ ද?
නැත, සේවා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

13.) මට මේ හරහා සිදු කළ හැකි අනෙකුත්ගෙවීම් මොනවා ද?
සියලුම උපයෝගිතා ගෙවීම්. උදා: CEB සහ LECO විදුලි බිල්පත්, ජල බිල්පත් ආදී

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව සමග ජංගම බැංකු කටයුතුවල පහසුව හා ලේසිය අත්විඳින්න.

standard chartered bank

එටිසලාට් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව සමග එක් ව සියලුම ඉතිරිකිරීම් හෝ ජංගම ගිණුම් දරන එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්හට 2480 කෙටි පණිවුඩ යැවීම මගින් ඔවුන්ගේ ජංගම දුරකථන හරහා තෝරාගත් බැංකු සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරයි. සතියේ දින 7 ම පැය 24 පුරාම ක්ෂණික බැංකු සේවාවක් ඔබට ලබාදෙයි. දැන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හිමියන්ට නොමිලේ SMS ඇලර්ට්ස් ලබා ගත හැකිය.

එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්ට ප්‍රයෝජන ගත හැක්කේ කෙසේද?

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව සමග එක් ව සියලුම ඉතිරිකිරීම් හෝ ජංගම ගිණුම් දරන එටිසලාට් එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින් හට ගමනාගමනය හා රථවාහන පොලිම්වල කාලය නාස්ති කරනවා වෙනුවට ඕනෑම විටක, ඕනෑම ස්ථානයක සිට බොත්තමක් එබීමකදී ඔබගේ මුදල් කළමනාකරණය කරන අතරතුරම ප්‍රතිලාභ පෙළක් ලබාගත හැකිය. ඔබ කර ගැනීමට අවශ්‍ය මෙම සියලුම කාර්යයන් සඳහා SMS බැංකුමය කටයුතු සමග ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය වන අතර පහත සඳහන් සේවාවන්ගේ පහසුව කරදර බාධක වලින් තොරව භුක්ති වීඳීමට ප්‍රවිෂ්ට වන්න.

 • උපයෝගිතා බිල් ගෙවීම්
 • ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම
 • කුඩා ප්‍රකාශන
 • අරමුදල් මාරු කිරීම
 • විදේශ විනිමය විමසීම්
 • චෙක් පොත් ඉල්ලීම
 • PIN අංකය වෙනස් කිරීම්
 • SMS ඇලර්ට්
 • ප්‍රකාශන ඉල්ලීම්

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් දරන්නන්
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හිමි එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්හට පහත සඳහන් ඇඟවීම් (ඇලර්ට්) ලබා ගත හැකිය.

 • අවම ගෙවීමේ දිනය සහ මුදල
 • විශාල ගනුදෙනු
 • සම්බන්ධතා විස්තර වෙනස් කිරීම
 • නිසි සිහිගැන්වීම් ගෙවීම්
 • විදේශීය ගනුදෙනු
 • වෙනත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ආශ්‍රීත ඇඟවීම්

එය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේ ද?

 • හුදෙක් ඔබට වෙන් කරන ලද PIN අංකය සමග නිශ්චිත පණිවුඩය ටයිප් කරන්න. (ඔබ කැමති සේවාව සමග) ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් සඳහා වෙන් කරන ලද කෙටි සංකේතය 2480 වේ.

ලියාපදිංචිය ලබා ගන්නේ කෙසේ ද?

 • 2480480 හෝ 2480480 යන අංක හරහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටඩ් බැංකුවේ පැය 24 පුරාම සම්බන්ධතා මධ්‍යස්ථානය අමතා අදම ලියාපදිංචි වන්න.

කෙටි පණිවුඩ සේවා බැංකු කටයුතු (SMS) උපදෙස් සඳහා මෙතනින් ක්ලික් කරන්න.
බැංකුවේ නියමයන් සහ කොන්දේසි සඳහා මෙතනින් ක්ලික් කරන්න.

 

#462# අමතන්න. එටිසලාට් සමග ජංගම බැංකුමය කටයුතු (Mobile Banking) අත්විඳින්න.

HNB

එටිසලාට් සමඟ වූ HNB පාරිභෝගිකයින් ජංගම බැංකුමය කටයුතු සමග විද්‍යුත් බැංකු කටයුතු සේවා නවෝත්පාදනයන් කරා ඔබව රැගෙන යන්නෙමි. දැන් ඔබට ඕනෑම වෙලාවක දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හරහා ඉතාමත් පහසුවෙන් ගනුදෙනු කළ හැකිය. # 462 # අමතන ලෙස එය සරල සහ පහසුය.

හැටන් නැෂනල් බැංකුව ජංගම බැංකු කටයුතු හරහා පිරිනමන ලද සේවාවන්:

1. ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම
2. කුඩා ප්‍රකාශන
3. බිල් ගෙවීම්
4. ස්වයං අරමුදල් මාරු කිරීම
5. ඕනෑම හැටන් නැෂනල් බැංකුවකින් අරමුදල් මාරු කිරීම
6. චෙක් පොත් ඉල්ලීම
7. චෙක්පත් වල තත්ත්වය විමසීම
8. මුරපදය වෙනස් කිරීම (Password)

ජංගම බැංකු කටයුතු වල ප්‍රතිලාභ

1. ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක ඔබගේ මුදල් පූර්ණ පාලනය.
2. ඉතාමත් ඉහළ පූර්වාරක්ෂණයක ඔබගේ ගිණුම් විස්තර තබා ගැනීම හා මුදල් ආරක්ෂා කිරීම.
3. භාවිතයට පහසුව.
4. ඔබගේ වටිනා කාලය ඉතිරි කරමින් ඉතාමත් වේගයෙන් ගිණුමට ප්‍රවේශ වීම.

අයකිරීම් :
රු. 2 + USSD වාර එකට බදු

HNB සමග ජංගම බැංකු කටයුතු උදෙසා මට ලියාපදිංචි විය හැක්කේ කෙසේද?

 • එටිසලාට් සබඳතාවක් ඇති සියලුම හැටන් නැෂනල් බැංකු පාරිභෝගිකයන් HNB ජංගම බැංකු කටයුතු සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සුදුසුකම් ලබති.
 • ඔබගේ ආසන්නතම හැටන් නැෂනල් බැංකු ශාඛාව වෙත ගොස් ජංගම බැංකු කටයුතු අයැදුම්පතක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්න. ඔබ දැනටමත් HNB පාරිභෝගිකයෙක් නම්, පහත සඳහන් අයැදුම්පත්‍රය බාගතකොට සම්පූර්ණ කරන්න.
 • ඔබගේ ජංගම බැංකු කටයුතු අයැදුම්පත ඔබගේ ශාඛාවට භාර දෙන්න. ඔබගේ අයදුම්පත සැකසීමෙන් පසු ඔබට පද්ධතියට ප්‍ර‍වේශවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන PIN අංකය ලැබෙන අතර එය කෙටි පණිවුඩ සේවාව (SMS) හරහා එවනු ලැබේ.

අයැදුම්පත මෙතනින් භාගත කරගන්න.

combank

දැන් මහජන බැංකුවේ ගිණුම් සහිත සියලුම එටිසලාට් පාරිභෝගිකයිනට ඔබට ඕනෑම වේලාවක දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හරහා USSD code #488# අමතා ඔබගේ බැංකුමය ක්‍රියාන්විතයන් කළ හැකිය.

මහජන බැංකුව ජංගම බැංකු කටයුතු හරහා පිරිනමන ලද සේවාවන්:

 • ශේෂය/විමසීම්
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විමසීම් සහ ගනුදෙනු.
 • කුඩා ප්‍රකාශන
 • තැන්පතු චෙක්පත්වල තත්ත්වය.
 • ගෙවීම් නතර කිරීම.
 • නිෂ්පාදන හා මිල ගණන්
 • අරමුදල් මාරු කිරීම (තමාගේ සහ නම්කරණ ලද)වෙනත් බැංකු ඇතුළත්ව
 • ප්‍රේෂණ
 • ජංගම දුරකථනයේ ශේෂය ඉහළ නැංවීම (Mobile top-up)
 • බිල් ගෙවීම් හා වෙන්කරවා ගැනීම
 • ඇණවුම් බෙදාහැරීම් - වාර්තා/ චෙක්පොත් ආදී
 • PIN අංක වෙනස් කිරීම්

ජංගම බැංකු කටයුතුවල ප්‍රතිලාභ

 • ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක ඔබගේ මුදල් පූර්ණ පාලනය.
 • ඉතාමත් ඉහළ පූර්වාරක්ෂණයක ඔබගේ ගිණුම් විස්තර තබා ගැනීම හා මුදල් ආරක්ෂා කිරීම.
 • භාවිතයට පහසුව.
 • ඔබගේ වටිනා කාලය ඉතිරි කරමින් ඉතාමත් වේගයෙන් ගිණුමට ප්‍රවේශ වීම.

 

මහජන බැංකුව සමග ජංගම බැංකු කටයුතු උදෙසා මට ලියාපදිංචි විය හැක්කේ කෙසේද?

 • එටිසලාට් සබඳතාවක් සතු සියලුම මහජන බැංකු පාරිභෝගිකයෝ මහජන බැංකුවේ බැංකු කටයුතු සඳහා ලියාපදිංවි විමට සුදුසුකම් ලබති. සේවාවට ප්‍රවේශවීම සඳහා ඔබගේ ජංගම දුරකථයේ #488# අමතන්න.

 

TOP